In Deventer is het gemeentelijk beleid op gebied van kunst in de openbare ruimte sinds 2010 vastgelegd in de visie 'De sokkel voorbij, kunst en publieke ruimte'. De gemeente werkt met een gemeentelijke adviesraad en met een fonds dat gevoed wordt vanuit de percentageregeling. 

Op buitenkunstindeventer.nl vind je een overzicht van de kunstenwerken in Deventer.

 

Kunstenlab begeleidde onder meer de volgende kunstopdrachten:

Meer adviesopdrachten

 

De adviesraad bestaat uit:

 

Procedure
Kunstopdrachten komen tot stand op verschillende manieren;

In principe wordt er gewerkt met een meervoudige schetsontwerpopdracht. De adviesraad draagt, op basis van de opdrachtformulering die samen met betrokkenen wordt gemaakt, een groslijst met kunstenaars voor.
Er is per opdracht een kleine selectiecommissie die bestaat uit direct betrokkenen (opdrachtgever, initiatiefnemer, bewoners of andere betrokkenen) en 1 of 2 leden van de adviesraad. Deze selectiecommissie selecteert de kunstenaars uit de groslijst die worden uitgenodigd om een schetsontwerp te maken én bepaalt de definitieve keuze op basis van de schetsontwerpen.

Voordat een kunstwerk wordt gerealiseerd, brengt de adviesraad een advies uit aan het College van B&W. Zij beslissen of het kunstwerk al dan niet kan worden gerealiseerd. De adviesraad brengt ook advies uit over initiatieven van anderen m.b.t. kunst in de openbare ruimte, verplaatsingen of eventuele verwijderingen. Leden van de adviesraad worden voor een periode van 4 jaar aangesteld en kunnen één keer herbenoemd worden.

De financiering van de kunstopdrachten komt meestal vanuit het Fonds Kunstopdrachten, waarin rondom nieuwe projecten een afdracht in het kader van de percentageregeling plaatsvindt. Soms komt het budget direct uit het project waarbij het kunstwerk wordt gerealiseerd. Andere keren is er sprake van financiering door de opdrachtgever zelf of door middel van extern verworven fondsen.

De afgelopen jaren is de adviesraad betrokken geweest bij de realisatie van vele kunstopdrachten.

 

Rol Kunstenlab
De directeur van het Kunstenlab is qualitate qua voorzitter van de adviescommissie. Daarnaast voert het Kunstenlab ook het beleid uit. Dat houdt in dat we nieuwe kunstopdrachten begeleiden (vraag onderzoeken, opdracht formuleren, groslijst maken, kunstenaars benaderen, contracten opstellen, contact tussen kunstenaar en opdrachtgever onderhouden, ondersteunen bij aanvraag vergunningen etc.). Ook fungeert Kunstenlab vaak als eerste aanspreekpunt voor buurtinitiatieven, opdrachtgevers en kunstenaars.